top of page

VERKOOPVOORWAARDEN

Camargue Fishing Boat kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van personen, noch voor de staat van de boten bij teruggave.  

De "Eigenaar" duidt het bedrijf Camargue Fishing Boat aan

De "Huurder" verwijst naar elke persoon die een boot wenst te huren en deze AV heeft ondertekend.

 

ARTIKEL 1 – VERPLICHTINGEN VAN DE EIGENAAR

De Eigenaar verbindt zich ertoe de Huurder een boot toe te vertrouwen die is uitgerust en bewapend in overeenstemming met de wetten en reglementen die van kracht zijn voor de navigatiecategorie. De eigenaar verbindt zich ertoe zijn boot in perfecte staat en netheid te huren, de verbruiksgoederen uitgevoerd.

De eigenaar verbindt zich ertoe de boot niet aan de huurder toe te vertrouwen als hij op de hoogte is van een technisch probleem dat zijn veiligheid in gevaar brengt.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

Standaard wordt de huurder verklaard als de schipper van de boot, die over de nodige kennis beschikt om de beoogde navigatie uit te voeren. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor zowel de boot, zijn uitrusting als zijn passagiers, in overeenstemming met de geldende wetten en reglementen.

De huurder van een motorboot van meer dan 6 pk verklaart dat hij in het bezit is van de riviervergunning waarvan hij een fotokopie moet overleggen (in het geval van een boot zonder vergunning moet hij op de hoogte zijn van de voorschriften).

De huurder verklaart de gehuurde boot te kunnen besturen; en verzeker de eigenaar van zijn kennis van rivieraangelegenheden.

Huurder is gerechtigd een andere persoon als kapitein van de boot aan te wijzen. In dit geval moet de naam van de genoemde persoon worden vermeld in de huurovereenkomst van Camargue Fishing Boat.

Als de eigenaar oordeelt dat de aangestelde Schipper, wie hij ook is, niet over de vaardigheden beschikt om de leiding over de Boot te nemen of om de veiligheid van de Boot en/of zijn passagiers te waarborgen, is hij eenzijdig gerechtigd om de reservering van de Boot te annuleren de huur van de boot al dan niet te voltooien.

De Huurder bevestigt het bedrag van de borg, indien van toepassing, van de Reserveringsaanbieding en tot 24 uur na de einddatum van de Huur op zijn bankrekening te houden,

De Huurder garandeert de eigenaar te zijn van de bankkaart die gebruikt is voor de reservering van de Boot.

ARTIKEL 3 – DE CONTROLE OVER DE BOOT NEMEN 

In feite vindt het beheer van de boot door de huurder plaats op de overeengekomen datum, wanneer het saldo van de prijs is betaald, de aanbetaling is betaald, de inventaris en de inventaris zijn ingevuld en ondertekend door de partijen en wanneer de eigenaar hem de sleutels van de boot.

De huurder aanvaardt de boot in de staat waarin deze zich bevindt na deze te hebben bezocht en na een tegenstrijdige inventarisatie van de uitrusting aan boord. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij de goede werking van de boot heeft begrepen.

ARTIKEL 4 – TEGENSTRIJDIGE INVENTARIS VAN DE BOOT

Tegenstrijdige inventarissen van inname en inlevering van de Boot worden door Camargue Fishing Boat op informatieve wijze ter beschikking gesteld aan Eigenaars en Huurders. Elke tegenstrijdige inventaris moet worden opgemaakt in twee (2) identieke exemplaren, waarvan één (1) in het bezit is van de Huurder en één (1) in het bezit van de Eigenaar. Elk exemplaar wordt ondertekend door de Huurder en de Eigenaar.

Elke tegenstrijdige inventaris dient de situatie van de boot en eventuele schade, beschadigingen en/of problemen van welke aard dan ook op en in de boot te vermelden en vast te stellen. Dit betreft de zichtbare, schijnbare, niet-zichtbare en mechanische elementen die betrekking hebben op de Boot.

Alleen de Eigenaars en Huurders zijn verantwoordelijk voor het opstellen, opstellen en bijhouden van de tegenstrijdige inventarissen van het Vaartuig. Evenmin zijn zij bevoegd om afzonderlijk inventarisaties uit te voeren of eenzijdige wijzigingen aan te brengen. Camargue Fishing Boat kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor enige afwezigheid, storing, ontoereikendheid en/of vervalsing met betrekking tot enige inventaris.

De ondertekening van elke tegenstrijdige inventaris door de Eigenaar en de Huurder vormt een erkenning van de staat van de Boot met uitzondering van verborgen gebreken en normale mechanische defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik van de Boot.

De tegenstrijdige inventarisatie en teruggave van de Boot wordt gemaakt tijdens de "Check-in" & "Check-out" tegelijk met uw huurcontract via de Nauticoncept-applicatie en wordt automatisch per e-mail naar de partijen verzonden. Op verzoek van de huurder kunnen ze op papier worden verstrekt.

ARTIKEL 5 – GEBRUIK VAN DE BOOT

De huurder stemt ermee in:

  • om alleen het maximale aantal passagiers in te schepen dat overeenkomt met de voorschriften en om de door de Eigenaar en de voorschriften vastgestelde vaarzone niet te overschrijden.

  • de boot te gebruiken voor de pleziervaart in het kader van de geldende wetgeving en in overeenstemming met het type uitrusting van de boot; hiertoe zal alleen de huurder verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van een overtreding.

  • geen handels-, beroepsvisserij-, transport-, regatta- of andere activiteiten uit te voeren met behulp van de boot. Onderverhuren en/of uitlenen van de Boot is ten strengste verboden.

  • de boot niet achter te laten na een ongeval of pech en deze onder zijn verantwoordelijkheid te houden tot hij door de eigenaar of de verzekeraar wordt overgenomen.

  • om de eigenaar zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die van invloed is op de boot.

ARTIKEL 6: TERUGKEER VAN DE BOOT 

De huurder brengt de boot terug naar zijn startpunt op de data en tijden die Partijen bij de boeking van de boot zijn overeengekomen.

Elke vertraging bij het inleveren van de boot zal waarschijnlijk resulteren in een verhoging van de huurprijs. In die zin wordt elk uur dat is aangevangen voor overschrijding van de huur gefactureerd tegen de uurprijs van het geldende tarief plus boetes die overeenkomen met vijftig procent (50%) van het uurtarief dat van kracht is op het moment van de huur. In geval van vertraging bij het terugbrengen van de boot, verbindt de huurder zich ertoe Camargue Fishing Boat hiervan op de hoogte te stellen.

De Huurder levert de boot en zijn toebehoren in dezelfde staat terug als die waargenomen bij de overname, met name de goede staat en netheid van de boot. Hoewel de eindschoonmaak de verantwoordelijkheid is van de eigenaar, moet de boot in een correcte staat worden teruggebracht (boot & uitrusting opgeslagen, vuilnisbakken geleegd). Bij misbruik worden extra schoonmaakkosten aangerekend tegen een forfaitair bedrag van € 50 inclusief door de huurder te betalen belasting. (Hiervoor kan een inhouding op de borg worden gedaan.

De Boot moet worden teruggebracht met hetzelfde brandstofniveau als bij het innemen van de Boot voor Huur. Als het niveau dat wordt waargenomen bij het terugbrengen van de boot lager is, behoudt CAMARGUE FISHING BOAT zich het recht voor om het verschil in brandstofniveau aan de huurder te factureren tegen kostprijs, vermeerderd met € 50 inclusief belasting voor arbeid en handling. Ter verificatie vragen wij u om uw gasticket.  

Elke verslechtering(en) en/of elk verlies, zelfs gedeeltelijk, van de gehuurde boot en/of zijn uitrusting bij het terugbrengen van de boot, moet worden vermeld in de inventaris. Ze worden hoogstwaarschijnlijk aan de huurder in rekening gebracht en leiden tot extra kosten die op de borg worden ingehouden.

Als de huurder om welke reden dan ook niet in staat is om de boot zelf terug te brengen naar de haven van vertrek, zal hij op eigen kosten moeten zorgen voor de teruggave na de eigenaar hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

ARTIKEL 7 – BETALINGSVOORWAARDEN 

Een aanbetaling van 50% van het bedrag van de huurprijs van de boot zal van de huurder worden gevraagd op het moment van boeking van de genoemde boot. Het saldo van de totale huurprijs inclusief BTW (boot + eventuele opties) dient op de dag van de huur betaald te worden voordat de boot vertrekt.

In het kader van een reservering die minder dan 7 dagen voor de huurdatum plaatsvindt, wordt bij de reservering 100% van het bedrag van de huurprijs aan de Huurder gevraagd.

De betaling van een aanbetaling staat gelijk aan de aanvaarding van het huurcontract en onze CGL.

ARTIKEL 8 – AANBETALING

Bij het innemen van de Boot wordt een borg gevraagd aan de Huurder. Deze extra borg zal vóór de bevestiging van de reservering aan de huurder worden meegedeeld en door de huurder worden aanvaard.

De hoogte van deze borg is afhankelijk van de waarde van de gehuurde boot.

Het doel van de borg is om de geconstateerde verslechteringen en/of verliezen, zelfs gedeeltelijk, van de gehuurde boot te garanderen die te wijten zijn aan de Huurder. In geval van verslechtering van het gehuurde goed of verlies van accessoires toe te schrijven aan de Huurder, zullen de herstelkosten aan hem worden gefactureerd en in mindering worden gebracht op de borg.

Het bedrag van de aanbetaling vormt geen afdwingbare aansprakelijkheidsbeperking. De partijen behouden alle bevoegdheid om hun rechten uit te oefenen om elk rechtsmiddel uit te oefenen voor vergoeding van geleden schade.

Zonder klacht van de Eigenaar wordt de borg binnen achtenveertig (48) uur na teruggave van de Boot automatisch aan de Huurder terugbetaald.

Artikel 9. ANNULERING VAN DE RESERVERING DOOR DE HUURDER

Elke annulering moet schriftelijk aan de Eigenaar worden meegedeeld. Als de annulering minder dan 3 dagen voor vertrek plaatsvindt, blijft het bedrag van de contractuele termijnen bij de Eigenaar. Bij annulering tussen 4 en 7 dagen voor vertrek blijft 50% van het contractbedrag bij de Eigenaar; meer dan 7 dagen wordt 100% van het bedrag van de betaalde bedragen voor de reservering terugbetaald aan de huurder.

Artikel 10. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

- DOOR DE HUURDER

De periode waarvoor dit contract is gesloten, kan alleen worden gewijzigd met toestemming van de Eigenaar en voor zover zijn mogelijkheden.

In geval van een verzoek tot opzegging tijdens het contract door de huurder, blijven het bedrag van de huur en de betaalde termijnen verworven door de Eigenaar, ongeacht of de huurder de boot tijdens de huurperiode heeft gebruikt of niet, ongeacht de reden van de huurperiode. deze vakantie.

Indien de boot niet in zeewaardige staat wordt afgeleverd, hetzij door het ontbreken van een essentieel veiligheidselement, hetzij omdat hij niet voldoet aan de voorschriften, en indien de verhuurder geen boot met gelijke of superieure eigenschappen kan aanbieden, kan de huurder deze contract te sluiten en de terugbetaling van de betaalde bedragen en de gemaakte kosten te verkrijgen zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of enige andere vergoeding.

- DOOR DE EIGENAAR

In het geval dat, als gevolg van schade die is ontstaan tijdens de vorige verhuur(s), of enige belemmering onafhankelijk van zijn wil, de Eigenaar het genot van de boot niet kan geven op de overeengekomen datum, heeft hij de volledige optie volgens de keuze van de huurder om hetzij een boot van gelijke of grotere omvang aan de huurder ter beschikking te stellen, hetzij de door de huurder betaalde bedragen terug te betalen zonder dat de huurder aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Bij laattijdige beschikbaarheid van de boot wordt de huurprijs herberekend op basis van het aantal uren of dagen van beschikbaarheid van de boot, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op schadevergoeding.

ARTIKEL 11 – SCHADE OF VERLIEZEN

In geval van schade(n) en/of verlies(en) van apparatuur opgelopen tijdens de huur, moet de huurder en/of de schipper:

-Neem telefonisch contact op met het verhuurbedrijf op 07 49 67 59 11

-Als de schade of het verlies gering is en de voortzetting van de huur of de cruise niet verhindert: laat de beschadigde, verloren of ontbrekende uitrusting repareren of vervangen, op voorwaarde dat de kosten niet hoger zijn dan dertig euro (€ 30). De kosten die hij eventueel moet maken, worden bij zijn terugkeer terugbetaald op vertoon van een gedetailleerde factuur op naam van de Eigenaar, alleen als het voorschot of de schade niet te wijten is aan schuld of nalatigheid van de verhuurder of de personen aan boord.

-Indien de schade of het verlies groter is en/of de voortzetting van de Huur verhindert: de huurder moet onmiddellijk contact opnemen met de Eigenaar en CAMARGUE FISHING BOAT om instructies te krijgen die hij precies moet opvolgen.

In geen geval kan het verlies van gebruik van de Boot door schade of slecht weer aanleiding geven tot schadevergoeding ten voordele van wie dan ook.

ARTIKEL 12. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

De Eigenaar verklaart een verzekeringspolis te hebben afgesloten bij de maatschappij MMA die de burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker dekt.

Niet verzekerd zijn zowel de vervoerde personen als persoonlijke bezittingen en voorwerpen. Toebehoren en uitrusting zijn alleen verzekerd bij inbraak, de huurder is persoonlijk aansprakelijk.

Diefstal van persoonlijke bezittingen is in geen geval verzekerd.

Ten slotte blijft de huurder verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn daden onder zijn burgerlijke aansprakelijkheid jegens elke derde partij bij dit contract en in het bijzonder de eigenaar van de boot.

De huurder vrijwaart de Eigenaar van alle aansprakelijkheid met betrekking tot het beoefenen van watersporten zoals waterskiën, wakeboarden, kneeboarden, peddels en dergelijke.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

  1. I) In geval van een geschil verbinden de Eigenaar en de Huurder zich ertoe samen te komen om een minnelijke schikking te vinden.

Indien de Eigenaar en de Huurder er niet uitkomen, zal het geschil automatisch worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

  1. II) Nauticoncept®-module

De module biedt de mogelijkheid om de status, locatie en werking van de boot te kennen via een via internet verbonden applicatie. Hiermee kunt u de staat van de boot constant in de gaten houden.

De gehele vloot is uitgerust met modules die toegang geven tot de volgende informatie:

De geolocatie van de boot in realtime dankzij een GPS

Onze boot wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gecontroleerd door ons team en we worden op de hoogte gebracht via e-mail en sms.

/!\ Het is ten strengste verboden om in te grijpen op de gps-module

 ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL

Deze Algemene Huurvoorwaarden CAMARGUE VISSERSBOOT zijn onderworpen aan het Franse recht, het enige recht dat ter zake van toepassing is.

Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans, de enige toepasselijke taal. Elke vertaling van deze Algemene Huurvoorwaarden kan enkel van louter informatieve aard zijn.

bottom of page